Overview

Policy Manager / Rheolwr Polisi Job at UK Government – Food Standards Agency in London

Job Description

Policy managers live at the centre of this role, working across the FSA, as well as both the Welsh Government and a range of centralised government departments to progress food legislation on behalf of Welsh Ministers. There are so many areas that the Regulatory Policy team touches upon, and successful candidates will find themselves liaising with local authorities, industry figures and other stakeholders in the Welsh food systems.

Meat hygiene policy is a vital part of the FSA’s work, ensuring not only the public’s health but also the welfare of the animals that we eat. Our policy managers take the lead on different issues under this remit, making sure that Welsh interests are taken into consideration by the FSA as we progress policies in any number of fields, from sheep aging to the regional interest in ‘smokies’.

The successful candidate will be a strong communicator, who is able to work alongside and influence people from across both government and the industry itself. They will understand the importance of the FSA, and why we always put the consumers’ interests first – but will also be keen to ensure Welsh interests are part of the equation as well. This is an opportunity to bring about both national and local change, and you will be keen to work hard towards that, looking at the organisation around you and asking yourself at all times how we can better ourselves. If you are eager to make a tangible impact on the food on the nation’s tables, and ready to work closely with the rest of our team to do so, then we cannot wait to hear from you.

Mae rheolwyr polisi wrth wraidd y rôl hon, gan weithio ar draws yr ASB, yn ogystal â Llywodraeth Cymru ac ystod o adrannau canolog y llywodraeth i ddatblygu deddfwriaeth bwyd ar ran Gweinidogion Cymru. Mae cymaint o feysydd y mae’r tîm Polisi Rheoleiddio yn cyffwrdd â nhw, a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyd-weithio ag awdurdodau lleol, ffigurau’r diwydiant a rhanddeiliaid eraill o fewn systemau bwyd Cymru.

Mae polisi hylendid cig yn rhan hanfodol o waith yr ASB, gan sicrhau nid yn unig iechyd y cyhoedd ond hefyd lles yr anifeiliaid rydym ni’n eu bwyta. Mae ein rheolwyr polisi yn arwain ar wahanol faterion o dan y cylch gwaith hwn, gan sicrhau bod yr ASB yn ystyried buddiannau Cymru wrth i ni lywio polisïau mewn unrhyw nifer o feysydd, o bennu oedran defaid i’r diddordeb rhanbarthol mewn ‘smokies’.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebu’n ardderchog, yn gallu gweithio ochr yn ochr â phobl o bob rhan o’r llywodraeth a’r diwydiant ei hun a dylanwadu arnyn nhw. Byddant yn deall pwysigrwydd yr ASB, a pham rydym ni bob amser yn rhoi buddiannau’r defnyddwyr yn gyntaf – ond byddant hefyd yn awyddus i sicrhau bod buddiannau Cymru yn bwysig hefyd. Dyma gyfle i sicrhau newid cenedlaethol a lleol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn awyddus i weithio’n galed tuag at hynny, gan edrych ar y sefydliad a gofyn yn barhaus sut y gallwn ni wella. Os ydych chi’n awyddus i gael effaith bendant ar y bwyd ar fyrddau’r genedl, ac yn barod i weithio’n agos gyda gweddill ein tîm i wneud hynny, rydym ni’n edrych ymlaen i glywed gennych chi.

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a’r meini prawf y byddwn ni’n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno bob llwyddiant i chi.

Behaviours

We’ll assess you against these behaviours during the selection process:

Seeing the Big Picture

Making Effective Decisions

Communicating and Influencing

Working Together

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

About Company

Company: UK Government – Food Standards Agency

Company Location:  London

Job Category: Engineering Jobs, Mechnical Jobs, Electrical Jobs

About UK Government - Food Standards Agency