Overview

Datblygwr Cyfieithu Peirianyddol / Machine Translation Developer Job at Bangor University (Human Resources) – in Bangor

Job Description

Job details

Posting date: 04 May 2021

Hours: Full time

Closing date: 17 May 2021

Location: LL57 2DG

Company: Bangor University (Human Resources)

Job type: Temporary

Job reference: BU02449

Summary

PRIFYSGOL BANGOR

CANOLFAN BEDWYR

Datblygwr Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg<>Saesneg

CYF: BU02449

Cyflog: Cyflog Cychwynnol – £33,797 y flwyddyn ar Raddfa 7

Rydym yn ehangu ein tîm yn yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor ac yn edrych i recriwtio datblygwr meddalwedd ychwanegol. Bydd y swydd newydd yn canolbwyntio ar wella eu darpariaeth Cyfieithu Peirianyddol drwy ddulliau niwral ar gyfer y Gymraeg. Bydd y swydd yn cychwyn gweithio cyn gynted ag y bo modd ac yn rhedeg tan ddiwedd Mawrth 2022. Efallai y gellir ymestyn y swydd ar ôl y dyddiad hynny yn dibynnu ar ariannu pellach.

Mae’r Uned Technolegau Iaith yn adnabyddus am ei hymchwil i adfywio’r Gymraeg ac ieithoedd llai eraill drwy dechnolegau iaith. Ymhlith eu cynnyrch diweddar mae’r Trawsgrifiwr Cymraeg cyntaf; Macsen, y cynorthwyydd personol Cymraeg cyntaf, a Lleisiwr, sy’n adeiladu lleisiau synthetig i gleifion Cymraeg eu hiaith. Mae’r Uned hefyd yn gyfrifol am datblygu’r Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol (techiaith.cymru) a’u cynlluniau i helpu diwydiant. Bydd deiliad y swydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Prif Ddatblygwr Meddalwedd, Dewi Bryn Jones, a bydd yn gweithio gydag ymchwilwyr eraill yn yr uned.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd anrhydedd mewn Cyfrifiadureg neu bwnc tebyg, yn ogystal â thair blynedd o brofiad fel datblygwr meddalwedd ym myd ymchwil neu ddiwydiant.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Oherwydd y sefyllfa gyda’r argyfwng Covid-19, efallai y bydd yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o bell ar gychwyn y contract, gyda’r dewis o drosglwyddo i weithio yn swyddfeydd y tîm ym Mhrifysgol Bangor pan fydd amgylchiadau’n caniatáu.

Swydd cyfnod penodol i redeg hyd at 31 Mawrth 2022 yw hon.

Mae manylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio i’w gweld ar wefan ‘Cyfleoedd’ Prifysgol Bangor (https://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy)

Gallwch wneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â: Dewi Bryn Jones, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, Gwynedd, LL57 2EN e-bost: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mai 2021.

BANGOR UNIVERSITY

CANOLFAN BEDWYR

Machine Translation Developer

REF: BU02449

Salary: Starting Salary – £33,797 p.a. on Grade 7

We are expanding our team at the Language Technologies Unit, Canolfan Bedwyr, Bangor University and are looking to recruit an additional software developer. The new post will concentrate on improving our Machine Translation provision for Welsh using neural net methodologies. The post will start as soon as possible and run until the end of March 2022. Extension after this date is dependent on further funding.

The Language Technologies Unit is renowned for its research into revitalization of Welsh and other small languages through language technologies. Recent developments include the first Welsh Trawsgrifiwr (transcriber); Macsen, the first Welsh digital personal assistant, and Lleisiwr (voicer), which builds synthetic voices for Welsh speaking patients. The LTU is also responsible for the development of the Welsh National Language Technologies Portal (Techiaith.cymru) which is a one stop shop of LT resources for industry. The post holder will work under the supervision of the Lead Software Developer, Dewi Bryn Jones, in collaboration with other researchers at the LTU.

The successful candidate should possess an honours degree in computer science or similar subject and have at least 3 years experience of working in research or industry as a software developer.

The ability to communicate in Welsh is essential for this role.

Due to the Covid-19 situation the successful applicant may have to work from home at the beginning of the contract, with the option of transferring to work at the team’s offices at Bangor University when circumstances allow.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Further details may be obtained by contacting the lead software developer, Dewi Bryn Jones by email at [email protected]

Closing date for applications: 17th May 2021.

Committed To Equal Opportunities

About Company

Company: Bangor University (Human Resources) –

Company Location:  Bangor

Job Category:

About Bangor University (Human Resources) -